สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง

Get Adobe Flash player

 นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง

เกษตรอำเภอนาโยง

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือน

เมษายน 2559

พฤษภาคม 2559นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง
เกษตรอำเภอนาโยง

นางอรอนงค์  ทองธีรภาพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประยูร กาญจนพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายชัยยุทธ์ ทองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าง


นางสาวอภิวันทน์  ปานแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางขวัญจิตร แก้วมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพัตรา เลื่อนแก้ว
พนักงานบริการทั่วไปสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง  114/1 หมู่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

โทร.075-299788  e-mail trang_nayong@doae.go.th