สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง

Get Adobe Flash player

 นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง

เกษตรอำเภอนาโยง

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือน

เมษายน 2559

พฤษภาคม 2559


 
     วันที่ 24 มีนาคม 2560  สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง โดย นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง เกษตรอำเภอนาโยง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 คน 


 นายสุพิท  จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายมานพ    แก้วอัมพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พบปะและชี้แจงเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่ 4 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายมารวย นุ้ยขาว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง  114/1 หมู่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170

โทร.075-299788  e-mail trang_nayong@doae.go.th