สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง

NAYONG AGRICULTURAL EXTENTION OFFICE

[iเกษตรอำเภอ นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง

           เกษตรอำเภอนาโยง

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

 


นายเสน่ห์   ทองเกลี้ยง   เกษตรอำเภอนาโยง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน   วันที่ 21 เมษายน 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรังอ่านเพิ่มเติม


นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง  เกษตรอำเภอนาโยง   มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน  - 6 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเดิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.3 ต.นาข้าวเสีย อ.นายโยง จ.ตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 114/1  หมู่ที่  4  ตำบลนาโยงเหนือ   อำเภอนาโยง    จังหวัดตรัง
โทร. 0-7529-9788    โทรสาร 0-7529-9788